نحوه تمیز کردن لپ تاپ

نگاهی به لپ تاپ خود بیندازید. آیا پوشیده از گرد و غبار است؟ تکه های کوچک مو؟ شاید یک خرده سرگردان در داخل قالبی که به طرز ناخوشایندی قرار گرفته است، قرار گرفته باشد.

رد


منبع: https://www.nytimes.com/wirecutter/reviews/how-to-clean-a-laptop/?utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=RSS%20Feed